Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

4125 9006 500
Reposted frombrumous brumous viakotfica kotfica
xmoshix
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viakotfica kotfica
1653 f6f5
Reposted fromimissthesleep imissthesleep viakotfica kotfica
xmoshix
6823 3191 500
Reposted frommeem meem viakotfica kotfica
xmoshix
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viakotfica kotfica
xmoshix
5390 d2b0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
xmoshix
7064 329f 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
xmoshix
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

xmoshix
8069 18a4
Reposted fromkjuik kjuik viairmelin irmelin
7534 eae7
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
3189 2e49 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
xmoshix
2803 a863 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
xmoshix
2942 8dfa
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
xmoshix
7620 49de 500
Reposted fromslodziak slodziak vialeniwieec leniwieec
xmoshix
- I jest jeszcze jedna rzecz, którą ci przysięgałem, żeby cię przekonać do małżeństwa. Decydująca, moim zdaniem. Ty powiedz. -  Amos obiecał, że nie będzie dnia, w którym bym się nie śmiała.
— Amos Oz do swojej żony Nily, ''Amos Oz o miłości: Obiecałem żonie, że nie będzie dnia, w którym by się nie śmiała'', Wysokie Obcasy, 23.12.17
Reposted from1923 1923 vialeniwieec leniwieec
xmoshix
Reposted fromdreamadream dreamadream viairmelin irmelin
1708 b0b1 500
Reposted fromdudewheresmyapple dudewheresmyapple viadzony dzony
xmoshix
Reposted frombluuu bluuu
xmoshix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl